наверх ⇑

Громадська рада

1. Громадська  рада  при  органі  виконавчої  влади є  тимчасовим  консультативно дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  а  також  Положенням  про  громадську   раду, розробленим на основі цього Типового положення.

3. Основними завданнями громадської ради є:

сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні державними справами; здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;

сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час формування  та  реалізації  державної  політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1)  готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4)   проводить   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну експертизу      нормативно-правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7)   збирає,   узагальнює  та  подає  органу  інформацію  про пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленному порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

Розпорядження про громадську раду при районній державній адміністрації

Склад громадської ради районній державній адміністрації