наверх ⇑

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?

5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?

6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

7. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?

8. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?

9. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

10. Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до державної служби?

11. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

12. Хто має право на участь в управлінні державними справами?

13. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

14. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?

15. Кому належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?

16. Хто має право направляти індивідуальні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

17. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?

18. Хто має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?

19. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?

20. Яка форма народного волевиявлення в Україні передбачена Конституцією України?

21. Яка форма безпосередньої демократії в Україні передбачена Конституцією України?

22. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в Україні?

23. Ким призначається всеукраїнський референдум?

24. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?

25. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?

26. Яким критеріям має відповідати кандидат у народні депутати України?

27. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?

28. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?

29. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?

30. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?

31. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із депутатським мандатом?

32. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?

33. Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?

34. Що є підставою для втрати мандату народного депутата України?

35. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?

36. За що не несуть юридичної відповідальності народні депутати України?

37. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

38. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного депутата України?

39. Ким скликаються позачергові сесії Верховної Ради України?

40. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

41. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?

42. Що з наведеного не належить до повноважень Верховної Ради України?

43. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?

44. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

45. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

46. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?

47. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?

48. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?

49. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України?

50. Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності актів Кабінету Міністрів України Конституції?

51. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?

52. Прийняття яких рішень не належить до повноважень Президента України, згідно з Конституцією України?

53. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?

54. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

55. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

56. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

57. Чим визначаються відповідно до Конституції України повноваження Кабінету Міністрів України?

58. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?

59. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

60. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

61. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України?

62. Перед ким відповідальні при здійснення своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій?

63. Якими актами визначаються організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади?

64. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих державних адміністрацій?

65. Яку функцію здійснює прокуратура України?

66. Який строк повноважень Генерального прокурора України?

67. Ким призначається на посаду Генеральний прокурор України?

68. Який найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції?

69. За якими принципами будується система судів загальної юрисдикції в Україні?

70. Як звільняється з посади Голова Верховного Суду України?

71. Який вік є граничним для перебування на посаді судді?

72. Який стаж роботи у галузі права повинен мати рекомендований кваліфікаційною комісією суддів на посаду судді?

73. Хто, згідно з Конституцією України, рекомендує суддю на посаду?

74. На які правовідносини поширюється юрисдикція судів?

75. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?

76. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?

77. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України?

78. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з Конституцією України?

79. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?

80. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації?

81. Які об’єкти можуть об'єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?

82. Чим є місцеве самоврядування в Україні?

83. Ким компенсуються витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади?

84. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?

85. Управління яким майном належить до відання Автономної Республіки Крим?

86. До чиїх повноважень належить зупинення з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України дії цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?

87. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?

88. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?

89. Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?

90. До чиїх повноважень належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів?

91. В якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним судом України неконституційними?

92. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

93. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рішення Конституційного Суду України?

94. Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України?

95. З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?

96. Хто є суб’єктом призначення всеукраїнського референдуму для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

97. Хто затверджує законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

98. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

99. З якого дня набула чинності Конституція України?

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

4. На які відносини, що виникають у зв’язку зі вступом, проходженням та припиненням державної служби державних службовців поширюється дія норм законодавства про працю?

5. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної служби)?

6. Яке право належить до майнових прав державних службовців?

7. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?

8. Що зобов’язаний зробити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня?

9. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?

10. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

11. Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?

12. За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є правомірним?

13. Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

14. Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві?

15. На кого покладаються повноваження щодо відповідальності за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добору персоналу, планування та реалізації заходів з питань оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в державному органі?

16. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?

17. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

18. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

19. На що не має права державний службовець?

20. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби, у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?

21. Яка особа не може вступити на державну службу?

22. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?

23. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України?

24. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В»?

25. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?

26. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця вперше, набуває статусу державного службовця?

27. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця повторно, набуває статусу державного службовця?

28. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?

29. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс?

30. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

31. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?

32. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?

33. Які документи подають державні службовці, що бажають взяти у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?

34. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» в Україні?

35. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?

36. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу?

37. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

38. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?

39. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби?

40. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»?

41. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і «В»?

42. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

43. Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

44. На яких категоріях посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?

45. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?

46. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?

47. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?

48. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?

49. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності?

50. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?

51. У якому випадку переведення державного службовця на посаду не допускається і є обов’язковим конкурсний відбір?

52. Яким не може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?

53. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?

54. Не пізніше скількох календарних днів керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?

55. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?

56. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?

57. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?

58. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності?

59. Якими будуть правові наслідки для державного службовця у разі його відмови від прийняття Присяги державного службовця?

60. На який термін з метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може бути направлено на стажування з відривом від служби?

61. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?

62. Які складові заробітної плати державного службовця?

63. Скільки відсотків не може перевищувати загальний розмір місячної або квартальної премій, які може отримати державний службовець за рік?

64. Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань?

65. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?

66. Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «А»?

67. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?

68. Протягом якого терміну, ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?

69. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу?

70. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців?

71. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?

72. Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки?

73. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?

74. У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)?

75. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку щоб державного службовця не можна було притягнутий до дисциплінарної відповідальності?

76. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця?

77. Протягом якого часу державний службовець має бути відсутнім на робочому місці без поважних причин щоб це вважалося прогулом?

78. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця?

79. Якою тривалістю державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?

80. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?

81. Протягом якого часу керівником державної служби вноситься державному службовцю письмова пропозиція про відшкодування матеріальної шкоди?

82. Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння матеріальної шкоди кількома державними службовцями?

83. Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення?

84. Що є винятковим видом дисциплінарного стягнення для державного службовця?

85. Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії?

86. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування?

87. Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків?

88. Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення?

89. Який граничний вік перебування на державній службі?

90. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?

91. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?

92. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?

93. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?

94. Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Адміністрації Президента України?

95. На який строк призначається працівник патронатної служби на посаду?

96. Які посади не належать до посад патронатної служби?

97. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби?

98. Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на державну службу?

99. Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

100. За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу враховується час роботи на посадах патронатної служби?

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

3. Які особи не відносяться до виборних осіб в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

4. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

5. На який строк призначаються члени Національного агентства з питань запобігання корупції?

6. Яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?

7. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

8. Зазначте, у якому з перелічених випадків Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?

9. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

10. Вкажіть, для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

11. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

12. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

13. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

14. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

15. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?

16. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

18. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

19. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

20. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

21. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?

22. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?

23. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?

25. Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?

26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

27. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

28. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

29. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва? 

31. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?

32. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

33. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

34. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

35. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

36. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

37. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно?

38. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

39. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

41. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?

42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

43. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?

44. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

45. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

46. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

47. Який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної перевірки?

48. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

49. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

50. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?

51. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

52. У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

53. За якою процедурою призначається на посаду член Національного агентства з питань запобігання корупції?

54. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

55. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?

56. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення?

57. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

58. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

59. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

60. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?

62. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

63. Що таке потенційний конфлікт інтересів?

64. Що таке реальний конфлікт інтересів?

65. Що таке неправомірна вигода?

66. Що таке антикорупційна експертиза?

67. Що таке пряме підпорядкування?

68. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

69. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

70. На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

71. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?

73. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

74. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?

75. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?

76. Яким законом (законами) передбачено заходи, які можуть бути застосовані правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції?

77. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?

78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували?

79. Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого входить?

80. З моменту призначення скількох членів Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним?

81. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

82. Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?

83. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції?

84. Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення?

85. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?

86. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

87. Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки?

88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей?

89. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади?

90. Яким органом проводитися спеціальна перевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення?

91. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?

92. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

93. Що охоплює відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?

94. Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

95. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза?

96. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?

97. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (уповноважений) в юридичній особі?

98. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисциплінарної відповідальності?

99. Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

100. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?

 

ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)

1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

4. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Уряду України?

5. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України?

6. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?

7. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?

8. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?

9. Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України?

10. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

11. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України?

12. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?

13. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?

14. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?

15. Яка підстава є зайвою для відставки Кабінету Міністрів України?

16. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?

17. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік до Верховної Ради України?

18. Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції?

19. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?

20. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?

21. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади?

22. Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади?

23. Хто затверджує структуру апарату міністерства?

24. Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства?

25. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?

26. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?

27. Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства?

28. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?

29. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?

30. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

31. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра у разі звільнення міністра?

32. Який центральний орган виконавчої влади утворюється у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?

33. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні послуги»?

34. Що таке адміністративна послуга?

35. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг?

36. На які відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги»?

37. Якими актами визначаються адміністративні послуги?

38. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги»?

39. Яким органом визначаються вимоги щодо якості надання адміністративних послуг, у разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа?

40. Ким затверджується інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги?

41. Де оприлюднюється інформаційна картка адміністративної послуги?

42. Ким визначаються вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги?

43. Ким надаються адміністративні послуги?

44. У якому порядку надаються адміністративні послуги в електронній формі?

45. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?

46. Який граничний строк надання адміністративних послуг?

47. Чим (ким) визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?

48. Яким державним органом формується і ведеться реєстр адміністративних послуг?

49. Хто є держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг?

50. За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг?

51. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг?

52. Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних адміністрацій?

53. Яким складом ради має бути висловлена недовіра, щоб Президент України згідно з чинним законодавством був зобов'язаний припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації?

54. Що видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень?

55. Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?

56. На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій?

57. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?

58. З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень?

59. Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів?

60. На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади?

61. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

62. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?

63. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

64. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

65. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?

66. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?

67. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

68. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?

69. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

70. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?

71. У який термін оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?

72. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

73. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?

74. Який максимальний розмір резервного фонду бюджету?

75. Що таке бюджетна система України відповідно до Бюджетного кодексу України?

76. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?

77. В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби України?

78. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу?

79. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?

80. Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства?

81. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства?

82. Що не є стадією бюджетного процесу?

83. З чого може складатися Бюджет?

84. Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет?

85. Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди?

86. Що не відноситься до міжбюджетних трансфертів?

87. Що таке податок відповідно до Податкового кодексу України?

88. Що не відноситься до основних елементів оподаткування?

89. Що передбачають податкові пільги?

90. Що є прямим податком?

91. Що є непрямим податком?

92. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

93. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

94. З яких актів складається законодавство про запобігання та протидію дискримінації?

95. На які відносини поширюється дія Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

96. Які дії не вважаються дискримінацією?

97. З обов’язковим урахуванням якого принципу здійснюється розроблення проектів нормативно-правових актів?

98. Який суб’єкт не наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?

99. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

100. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації?

101. На відшкодування якої шкоди, завданої унаслідок дискримінації, має право особа?

 

 

 

Заступник директора Департаменту

нормативно-правової роботи

та юридичного забезпечення

Національного агентства

України з питань

державної служби                                                                                     А.О. Астапов

 

 

 

Заступник директора Департаменту

конституційного,

адміністративного та

соціального законодавства –

начальник Управління

конституційного та

адміністративного законодавства

Міністерства юстиції України                                                       А. Л. Петрицький