наверх ⇑

Відділ культури Маньківської районної державної адміністрації

 

Шинкаренко Анатолій Васильович – начальник відділу;

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення на території Маньківськогорайону реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, державної політики з питань охорони культурної спадщини;
 • забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
 • розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;
 • створення сприятливих умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, організація їх матеріально-технічного забезпечення;
 • розроблення комплексних і цільових програм розвитку культури в районі, організаційне забезпечення їх реалізації;
 • пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 • забезпечення раціонального використання і збереження природного і  історико-культурного середовища на території району;
 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань     реалізації державної політики в галузі культури на території району;
 • здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури;
 • розроблення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, об’єктів туристичного призначення;
 • розширення міжнародного регіонального співробітництва у сфері культури;
 • організація та сприяння у проведенні загальнорайонних заходів, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок тощо;
 • координація в установленому порядку роботи бібліотек, забезпечення виконання Закону України «Про бібліотечну справу»;
 • координація дій організацій, що проводять на території районумасові культурно-мистецькі та туристичні заходи;

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до  покладених на нього завдань:

 • бере участь у формуванні державної політики у сфері культури,забезпечує її реалізацію на рівні району, здійснює керівництво установами культури і мистецтва;
 • розробляє комплексні та цільові програми розвитку культури в районі, організовує роботу пов’язану з їх реалізацією, розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації проекти, плани, пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення установ і закладів культури;
 • створює умови для розвитку самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого,  декоративно-прикладного мистецтва, народної художньої творчості, змістовного культурного дозвіллянаселення, сприяє формуванню репертуару самодіяльних аматорських колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек;
 • здійснює єдину державну кадрову політику в галузі культури, формує резерв керівних  кадрів, їх підготовку та стажування;
 • готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету;
 • сприяє збереженню і розвитку мережі закладів культури, шкіл естетичного виховання у відповідності із затвердженими соціальними нормативами і зміцненню їх матеріально – технічної бази та фінансовому забезпеченню;
 • сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;
 • забезпечує виконання програм охорони культурної спадщини, контролює виконання робіт ( будівельних, земляних) у зонах охорони пам’яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях;
 • подає пропозиції управлінню культури обласної державної адміністрації про включення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
 • веде облік, забезпечує охорону і реставрацію об’єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації;
 • сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища селища і сіл району, відродження осередків традиційної народної творчості;
 • здійснює контроль за збереженням культурних цінностей, включених до державного реєстру національного культурного надбання, музейного фонду і національного архівного фонду;
 • створює сприятливі умови для утвердження української мови в    суспільному житті, збереженні і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;
 • сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріальної бази підпорядкованих закладів культури, шкіл естетичного виховання;
 • розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення та спорудження  пам’ятників та пам’ятних знаків;
 • організовує підготовку, перепідготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників закладів підприємств і організацій культурно-мистецької сфери та раціональне їх використання, вивчає потребу у фахівцях у галузі культури;
 • вживає заходів до зміцнення міжрегіональних зв’язків у сфері культури  відповідно до законодавства;
 • організовує участь колективів в обласних, всеукраїнських, районних культурно – мистецьких заходах, бере участь в організації та проведенні районних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості;
 • сприяє соціальному забезпеченню соціального захисту працівників установ і закладів культурно-мистецької сфери;
 • здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих установах і закладах культури;
 • здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та економічних вимог в установах і організаціях культури;
 • заохочує благодійну спонсорську діяльність, здійснює пошук, використання, поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму у їх діяльності, інформаційно-методичного забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурно - дозвіллєвої діяльності;
 • подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів і організацій культурно-мистецької та туристичної сфери державними нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;
 • визначає перспективи розвитку установ і закладів культури, розглядає та погоджує проекти планів, вносить до них зауваження і пропозиції, контролює їх виконання;
 • готує та подає у встановленому порядку статистичну звітність щодо стану культури  в районі;
 • готує пропозиції щодо формування державної політики в галузі, забезпечує її реалізацію, розробляє програми з питань культури, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;
 • розробляє пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності з питань, що належать до його компетенції, забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю;
 • організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до відділу культури, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, здійснює заходи з усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян на роботу закладів культури;
 • організовує надання відповідної інформації за запитами громадян відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Мережа закладів

Культура Маньківського району

Історія розвитку культури Маньківщини

ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ В МАНЬКІВСЬКОМУ РАЙОНІ